Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez STARDISC

Na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Maciej Mirocha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ MIROCHA STARDISC, 03-944 Warszawa, Plac Przymierza 6/26, nr NIP 5213331350. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. złożenia zmówienia i wykonania umowy w zakresie działalności prowadzonej przez STARDISC – na podstawie art.6 ust. 1b, RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na STARDISC na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
    np. przepisów podatkowych, o rachunkowości i przepisów o rękojmi – na podstawie art. 6 1b,c,f RODO
  3. prawnie uzasadnionego interesu STARDISC w związku z prowadzoną działalnością np. ustalania i dochodzenia roszczeń przez STARDISC lub obrony przed wierzytelnościami kierowanymi wobec STARDISC, w postępowaniu administracyjnym, przed organami ścigania, orzekającymi, sądami – na podstawie art.6 ust. 1c,f RODO.

STARDISC przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa  firmy, numer NIP), adresowe (w tym adres dostawy), dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), numer konta bankowego.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez STARDISC:

  1. podmiotom świadczącym na rzecz STARDISC usługi bezpośrednio związane z wykonanie zamówienia/umowy (księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pocztowe i kurierskie, usługi płatności finansowych),
  2. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia/umowy. Po zakończeniu umowy okres przechowywania może być przedłużony o okresy przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych.
2) prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza
przepisy RODO.

Realizację powyższych praw może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie wniosku na adres email STARDISC dzialhandlowy@stardisc.pl

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są: od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – z publicznych dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS, BIG), w zakresie i czasie jaki jest to niezbędne dla realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.